มท.แบ่งภารกิจ-พื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยผู้ประสบภัย จึงได้มีข้อสั่งการเชิงนโยบายมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

โดยให้กำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและแบ่งมอบ หน้าที่ภารกิจครอบคลุม 8 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำ ให้กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดที่ประสบอุทกภัยเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจาก พื้นที่โดยเร็วที่สุด ด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและจัดหาน้ำสะอาดบริการผู้ประสบภัย

ขณะ ที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดที่ประสบภัยเร่งสำรวจข้อมูล ความเสียหายจากอุทกภัยทุกด้าน ทั้งบ้านเรือน ทรัพย์สิน การประกอบอาชีพพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณูปโภคไว้ล่วงหน้า เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำไปวางแผนการชดเชย เยียวยาและ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย

 

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…